Ancak 15 yaşını ikmal etmemişse mağdurun rızası geçerli değildir. Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış cinsel taciz suçları olarak 3 gruba ayrılabilir. Bu nedenle mağdurun rızası, bu suçta hukuka aykırılığı ortadan kaldırır.

 • Cinsel taciz suçu ile mücadelede, sosyal medya platformlarının tutumu, soruşturma süreçlerinde zorluklara yol açabilmektedir.
 • Kamera kaydı veya video gibi teknik deliller cinsel taciz suçlarında nadir olarak ele geçirilebildiğinden, ispat süreci daha da zorlaşmaktadır.
 • Maddesinin hükümleri doğrultusunda, bazı suçların soruşturma ve kovuşturulması yalnızca mağdurun şikayeti üzerine başlatılabilir.
 • Cinsel taciz suçuna karşı her türlü iştirak mümkün olmaktadır.
 • Cinsel taciz suçu, bireyin cinsel amaç ile rahatsız edilmesi durumuna işaret eder.

çocuk tecavüzü çocuk olduğu durumlarda, cinsel taciz suçuyla birlikte müstehcenlik suçu da söz konusu olabilmektedir. Örneğin 18 yaşından küçük çocuğa cinsel içerikli bir resim gönderilmesi durumunda, daha ağır cezayı gerektiren müstehcenlikten ceza verilir. Yargılamada ispat hususunun, cinsel taciz suçu açısından önemli sorun teşkil ettiğini belirtmeliyiz. Şöyle ki, suçun bedensel temas içermemesi, sübutunun kuşkulu kaldığı durumlarda sadece mağdurun beyanına dayalı olarak fail hakkında mahkûmiyet hükmü verilmesine neden olabilmektedir. Bu sebeple kapsamlı şekilde bir soruşturma gerçekleştirilmelidir.

Adli Süreç

Bu durumda tek bir suçtan hüküm kurulacak fakat cezası dörtte birden dörtte üçe kadar artırılacaktır. Olarak bakıldığında; nitelikli cinsel taciz suçu, basit cinsel tacizin cezası üzerinden ½ oranında arttırılmak suretiyle cezalandırılmaktadır. Örneğin, mesajla cinsel tacizin cezası ya da telefonla cinsel tacizin cezası temel ceza üzerinden yarı oranında arttırım yapılması suretiyle belirlenmektedir.

 • Bu suçun özgül bir fail veya mağdur tipi yoktur; yani cinsel taciz, herhangi bir cinsiyetteki birey tarafından işlenebileceği gibi, mağdur da kadın ya da erkek, herkes olabilir.
 • Cinsel içerikli sözlerle sizi rahatsız etme, rızanız olmadan cinsel içerikli görüntü veya videoların gönderilmesi gibi cinsel içerikli hareketler bu suçun yaygın biçimleridir.
 • Uygulamada sıklıkla erkekler fail olsa da kadınların da fail olduğu durumlar vardır.
 • Serdar Han TOPO cinsel taciz suçunun cezası konusunu değerlendirdi.
 • Yargı kararlarında failin fiziki temas olmadan mağdura cinsel organını göstermesini cinsel taciz olarak kabul etmiştir.
 • Usulüne uygun yaptırılan teşhis, detaylı ve aydınlatıcı ifade hükme esas alınmalıdır.

Maddeye göre suç davalarında yetkili mahkeme suçun işlendiği yer, yer belli değilse şüphelinin yakalandığı yer, yakalanmamışsa şüphelinin yerleşim yeri yetkilidir. Bu noktada taciz suçunda yetkili mahkeme suçun işlendiği yerdir. Uzaktan mesaj sureti ile cinsel taciz suçu işlenmesi halinde yetkili yer şüphelinin bulunduğu yer mahkemesidir. Cinsel taciz suçu kasten ve cinsel saik ile işlenebilen bir suçtur.

Cinsel saldırı, halk arasında tecavüz olarak adledilse de Hukuki açıdan yapılan davranış, cinsel saldırı suçu olarak nitelendirilmektedir. Cinsel taciz suçu cinsel arzu ve istekleri tatmin etmek üzere bir kimsenin başka bir kimseyi bedensel herhangi bir temasta bulunmadan rahatsız etmesidir. Cinsel içerikli sözlerle sizi rahatsız etme, rızanız olmadan cinsel içerikli görüntü veya videoların gönderilmesi gibi cinsel içerikli hareketler bu suçun yaygın biçimleridir. Halk arasında laf atma, sözlü taciz olarak bilinen cinsel taciz suçu telefonla, sosyal medya üzerinden veya internet yolu ile ya da başka yöntemlerle işlenebilir. Cinsel taciz suçunun işlenmesi sırasında eğer faaliyetler müstehcenlik ya da hayasızca hareketler gibi başka suçlar da oluşturuyorsa, bu farklı suç türleri için “fikri içtima” prensibi söz konusu olabilir.

Sosyal Medyada Tacizin Cezası

Bu durumda, mağdurun şikâyeti esas alınarak fail hakkında, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası verilir. Buna göre; kişinin davranışının cinsel amaçlı olarak yapılması gerekir. Cinsel taciz suçu sık sık diğer suçlarla (cinsel saldırı suçu, cinsel istismar suçu, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu) karıştırılmaktadır. Karışıklığın giderilmesi bakımından, davranışın kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal edip etmediği önem arz etmektedir. Eğer kişinin vücut dokunulmazlığı ihlal edilmeden cinsel amaçlı davranışlarda bulunulmuş ise cinsel taciz suçundan söz edilir. Davranışın, vücut dokunulmazlığını ihlal etmesi durumunda diğer suçlar (cinsel saldırı suçu, cinsel istismar suçu, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu) söz konusu olacaktır.

 • Buna göre, sulh ceza hâkimlikleri ve ağır ceza mahkemelerinin görev alanları dışında kalan davalar, asliye ceza mahkemeleri tarafından görülmektedir.
 • Yine aynı şekilde uzman bir ceza avukatı mağdurun iddialarını ispat etmeye çalışarak failin hak ettiği cezayı almasını sağlayabilmektedir.
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun oluşması için failde mağdurun huzur ve sükununu bozma özel kastı bulunmalıdır.
 • Eğer bu şekilde deliller söz konusuysa bunlar mutlaka muhafaza edilmeli ve mahkemeye aynen sunulmalıdır.
 • Telefona cevap verilmemesine rağmen sürekli ısrarla aramak gibi eylemler buna örnektir.

TCK m.105/2’de ise cinsel taciz suçunun nitelikli halleri sayılmıştır. Bu hallerin neler olduğuna suçun unsurlarını açıklarken değineceğimizden dolayı şimdi yalnızca verilecek olan ceza üzerinde duracağız. Cinsel taciz suçunun nitelikli hallerinin işlenmesi durumunda birinci fıkrada yer alan hükme göre verilecek olan cezanın yarı oranında arttırılacağı TCK m.105/2’de belirtmiştir.

Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçuyla İlişkisi

Bu davranışlar cinsel amaç taşısın veya taşımasın, eğer mağdurun rahatsız edildiği bir seviyeye ulaşıyor ise cinsel taciz suçu oluşturulmuş olur. Madde gerekçesine göre cinsel taciz, ahlak kurallarına aykırı ve rahatsız edici nitelikte cinsel yönden davranışlar içermektedir. Failin cinsel arzularını tatmin etme amacı olup olmamasının bu suç tipi açısından bir önemi yoktur. Cinsel taciz suçu, mağdurların psikolojik, sosyal ve fiziksel bütünlüğünü ciddi şekilde etkileyebilir.

 • Bu nedenle, cinsel tacizle mücadele etmek, mağdurların haklarını ve toplumun güvenliğini korumak önemlidir.
 • Bu suç tipinde, genel kastın yanı sıra “cinsel amaç” biçiminde özel kast da aranır.
 • Suçun nitelikli hal kapsamında işlenmesi ise şikayete tabi olmayıp soruşturma ve kovuşturmaya re ‘sen konu edilir.
 • Türk Ceza Kanununun “hürriyete karşı suçlar” başlıklı yedinci bölümünde yer alan 123.
 • TCK madde 105’te düzenlenen cinsel taciz suçunun hukuki konusu mağdurun vücut dokunulmazlığına karşı olmayan cinsel bütünlüğünün ihlalidir.
 • Cinsel taciz suçunun maddi unsuru, bireyi cinsel amaçlar doğrultusunda rahatsız eden eylemleri içerir.

Burada üzerinde durulması ve cevaplandırılması gereken bir başka konu ise Türkiye’nin de taraf olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 1 ”… onsekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.” hükmüdür. Cinsel istismarın meydana gelme biçimi aleni ya da gizli olabilir. Sözle, dokunmayla ve davranışlarla cinsel istismarın fiilen gerçekleştirilmesi söz konusu olabilmektedir.

Cinsel Taciz Suçu Nasıl İspatlanır?

Fail, mağdurun cinsel taciz iddiasını inkar ediyorsa, mahkeme, cinsel iftirası atılması için bir sebep olup olmadığını araştırmalıdır. Taraflar arasında önceye dayalı bir husumet yoksa cinsel taciz iftirası için bir sebep olmadığı sonucuna varılabilmektedir. Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti verenlerin de sorumlu olduğu kişiler üzerinde nüfuzu vardır. Bu nüfuza dayalı suistimali caydırmak amacıyla, failin bu kişilerden olması durumunda TCK 105/2-b’de ceza artırımı düzenlenmiştir. Ayrıca, taciz yüzünden mağdur işinden, okulundan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmışsa ceza bir yıldan az olamaz. Dava zamanaşımı kesildiğinde, zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlar.

 • Bu nedenle mağdurun rızası, bu suçta hukuka aykırılığı ortadan kaldırır.
 • Bu nedenle suçun nitelikli hali için şikayetten vazgeçme söz konusu değildir.
 • Cinsel taciz eylemi için mağdurun rahatsız olması, cinsel özgürlüğünün ihlal edilmesi gerekmektedir.
 • Cumhuriyet savcısı, suçu öğrendiği sürece resen soruşturmayı başlatabilir.
 • Cinsel taciz suçuna karşılık verilen ceza, eğer iki yıl veya daha az hapis cezası veya adli para cezası şeklindeyse ve sanık bu uygulamayı kabul ederse, mahkeme HAGB kararı verebilir.

Cinsel taciz suçu, bireysel olarak işlenebildiği gibi, başkasına bu suçu işletmek için yapılan her türlü eylem de cezai sorumluluk doğurur. Suçun iştirakçileri olarak görülen bu kişiler, cinsel tacizin gerçekleşmesi için gereken koşulları sağlayarak ya da faili harekete geçirecek etkenler sunarak suça ortak olmuş olur. Yani bir kişi, başkasını cinsel taciz suçu işlemeye yönlendirir veya bu eylemde bulunmasına destek sağlarsa kanun önünde suç işlemiş sayılır. Kanun koyucu bu noktada fail ile birlikte hareket eden, suçun işlenmesinde aktif rol alan kişileri de cezalandırmayı hedefler.

Cinsel Taciz Suçunun Cezası

Cinsel taciz, mağdurun cinsel yönelimi veya toplumsal statüsü ne olursa olsun herkesi etkileyebilir ve herkes için ciddi bir suç teşkil eder. Cinsel taciz her yaş grubundan bireye karşı işlenebilecek ciddi bir suçtur. Yasa koyucular, cinsel tacize uğrayan çocuklara yönelik koruyucu tedbirleri güçlendirmeye ve bu suçun failine yönelik cezai yaptırımları ağırlaştırmaya çalışmaktadırlar. Cinsel taciz suçlarına karşı toplumsal farkındalık artırılmalı ve mağdurların seslerinin duyulmasına ve yeterli koruma ile destek sağlanmasına özen gösterilmelidir. Cinsel taciz suçu, bireylerin cinsel dokunulmazlığının ihlal edilmesiyle ilgili bir suç tipidir. Bu suç, cinsiyet, yaş, sosyal statü farkı gözetmeksizin herhangi bir kişi tarafından işlenebilir.

Abrir chat
1
¿Necesitas ayuda?
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?